Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermogen; de hand heeft er niets mee te maken". Is dit zoo of is het niet meer waarschijnlijk dat wij de harmonie in de Natuur wat betreft ziele-eigenschappen en physiek in het algemeen nog niet hebben erkend?

Het is even strijdig met het gezond verstand als met de meer juiste leeringen van occulte wetenschap om te veronderstellen, dat de menschelijke ziel in een lichaam hetzelfde is als een pop in een doos, de pop en de doos door verschillende handwerkslieden gemaakt zonder dat de één betrekking op de andere heeft. De materialistische opvatting zal, even juist als de hoogere, aangeven dat het lichaam en de ziel in nauwe betrekking staan. De materialist zou beweren, dat de ziel het voortbrengsel van het lichaam is en de occultist dat het lichaam het voortbrengsel van de ziel is (ruw uitgedrukt), maar beiden beschouwen de twee als onderling afhankelijk. En juist omdat de Natuur haar werk altijd zoo volkomen doet, is de redelijke gevolgtrekking, dat ieder deel van het lichaam de een of andere overeenkomst heeft (als wij die slechts konden ontdekken) met eenige eigenschap van het ware wezen, waarvan het op dit gebied van het leven de uitdrukking is. Niets is meer waarschijnlijk dan dat de hand — zoo verschillend in zijn eigenschappen, als men de hand van den een met die van een ander vergelijkt - in duidelijke betrekking zou staan tot de innerlijke ziele-eigenschappen.

Nu zullen wij de ondervinding beschouwen. Als wij in eenige levensomstandigheid vinden, dat in negen en negentig van de honderd gevallen zekere uitkomst volgt op een zekere oorzaak, zelfs als wij niet kunnen zeggen waarom het zoo zijn zou, dan zou niemand met een redelijk verstand weigeren een verband te erkennen tusschen zulk een oorzaak en gevolg. Het aanwezig zijn van de oorzaak aannemende, zou hij zeggen honderd tegen een dat die en die uitkomsten zullen volgen. Zoo staat het ongeveer met de meest algemeene en eenvoudige gevolgtrekkingen van handleeskunde. Gij zult zelden of nooit een volwassen mensch vinden, die gedurende het geheele leven een goede gezondheid genoten heeft zonder een duidelijke goedbepaalde fijn loopende rond den basis van den duim. Ik weet niet beter waarom dit zoo zou zijn, als dat ik weet waarom zekere golflengten van licht zekere kleurgewaarwordingen in mijn bewustzijn

Sluiten