Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijn oudste boeken over het onderwerp dateert van 1671 en op het titelblad staat „door Ricard Saunders, student in Astrology en Physica," terwijl er onderaan meegedeeld wordt in de wonderlijke taal van dien tijd, dat het boek is „gedrukt bij H. Bragis,'' voor Nathaniel Brook, „in het Teeken van den Engel in Cornhill, en in zijn winkel in het oostelijk deel van de Royal Exchange." Die oude Saunders wordt nog door de moderne handlezers beschouwd als een authoriteit die zeer te eerbiedigen is. Behalve zijn algemeene beschouwing over de beteekenis die gehecht moet worden aan de hoofdlijnen van de hand, gaat de schrijver voort met ons een lange serie van diagrammen te verschaffen, alle soorten van ongewone lijnen aantoonende, die men in enkele gevallen kan tegenkomen en hij voegt er een verslag bij van wat zij beteekenen. Bij voorbeeld, zekere lijnen „toonen aan dat iemand de oorzaak is van het vergieten van zijn eigen bloed met klaarblijkelijk gevaar voor zijn leven". Een andere lijn „toont aan dat iemand buiten zijn geboorteland zal wonen en daar zal sterven, en hoe grooter zij in het begin gevonden worden, des te eerder en hoe grooter zij op het einde zijn, des te langer zal het duren voor hij sterft". In een ander geval is de beteekenis „gekwetst door viervoetige dieren". In een ander „een dronken dierlijke toestand". Het schijnt wel dat de handlezers ten tijde van Saunders niet zoo hun best deden voor het vinden van welwillende beteekenissen voor de lijnen, die zij onderzochten, als hun moderne opvolgers. Inderdaad, het boek dat voor mij ligt is zoo zeer rondborstig omtrent de beteekenis van zekere teekens, dat de welvoegelijkheid hunne aanhaling verbiedt.

Om een bevoegd handlezer te zijn moet een onderzoeker toegerust zijn met de kennis van al deze zuiver op ondervinding steunende lezingen en moet het vermogen hebben om ze tegen elkander te wegen. En het spreekt van zelf dat er, wat de beteekenis aangaat van teekens, die slechts zelden voorkomen, niet zoo'n uitgebreide grondslag kan zijn van vorige waarnemingen om op te vertrouwen als in geval van de lijnen die iedereen heeft in den één of anderen toestand. Verder is nog de bepaling, volgens de regels der handleeskunde, van den tijd waarop zekere gebeurtenissen, in de hand opgeteekend als dreigend, werkelijk

Sluiten