Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bescherming van de menschheid tegen de ontijdige verspreiding van occulte krachten moet gevonden worden in het feit dat, door de werking van wetten even bezwaarlijk te veronachtzamen als die welke behooren tot de bekende soort, niemand op den tegenwoordigen trap van ontwikkeling de kennis kan verkrijgen, die iemand nog in het vleesch met deze krachten bekleedt, voordat hij verzekeringen gegeven heeft, die noch door hemzelf, noch door de betrokken authoriteiten verkeerd begrepen kunnen worden, zoodanig dat hij zedelijk onbekwaam is om zulke krachten voor slechte of louter zelfzuchtige doeleinden te gebruiken. De lezer moet verwezen worden naar de litteratuur over modern occultisme, indien hij dat onderwerp meer volkomen uitgewerkt wenscht, maar het hoofddenkbeeld dat ik hem voor het oogenblik gaarne aan het verstand wilde brengen is het onderscheid waarmee ik begon, tusschen vermogens en krachten en het overeenkomstige onderscheid tusschen spiritisme en occultisme. Ik wil het belang en, voor vele menschen, de groote waarde van spiritisme als een streven niet in minachting brengen of aftuigen, maar het leidt slechts en kan door de hypothese alleen leiden tot persoonlijke vertrouwdheid met enkele van de verschijnselen van het astraal gebied, of in zeldzame gevallen tot eenige vertrouwdheid met de toestanden van bestaan op hoogere gebieden. Occultisme aan den anderen kant, heeft ten doel de verwerving van die innerlijke toestanden en kennis welke den groei kunnen bevorderen, in den mensch zelf, van voorwaarden die occulte kracht met zich brengen. En toch is de kracht niet het voorwerp van het streven. Is dat een paradox ?

In allen gevalle is het geen zeer moeilijk raadsel om op te lossen. De krachten komen als het gevolg van een zekeren gevorderden toestand van geestelijke ontwikkeling en met hen komen tot bewustzijn een hoogere soort van beweegredenen voor handeling dan eenige die betrekking hebben tot stoffelijk gebied van het leven. Dan begint een vergeestelijkte wetenschap zich te vermengen met een wetenschappelijke godsdienst en de gezichteinder verwijdt zich voor den geest in alle richtingen.

Sluiten