Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zichte van hen die geboren zijn onder de onontwikkelde meerderheid — niet voorzien door de wet van ontwikkeling of de Voorzienigheid — welk woord wij ook wenschen te gebruiken — met astrale lichamen in staat bewust zich te bewegen door hoogere sfeeren der Natuur. Waarom moeten wij onzen kleinen loop door het aardsch bestaan volbrengen in een tijdperk van 's werelds groei, als het blijkt dat wij niet half in staat zijn van de gelegenheden te genieten die deze zelfde wereld aan onze meer rijkelijk begiftigde opvolgers zal aanbieden? Deze klacht is, alleen in een anderen vorm, dezelfde die zoo dikwijls geuit is door de hardwerkende massa der menschheid met betrekking tot de ongelijke welvaart onder menschenkinderen op het stoffelijk gebied. Is het niet ontzettend onbillijk dat de een rijk zou geboren worden en de ander arm, de een gezond en de ander ziekelijk, de een te midden van toestanden die leiden tot een leven van eer en onderscheiding, anderen in omgevingen die even zeker bevordelijk zijn tot een leven van misdaad en strafbare handeling? De vraag brengt ons tot het hart zelf van de heerlijke geestelijke ontdekkingen die de studie van het occulte mysterie ontsluierd heeft voor onze eerbied, onzen bewondering en onzen troost in deze wereld van beproeving en lijden.

Voor minder leerzame geslachten dan het onze heeft de godsdienst op deze treffende vragen geantwoord met het geven van verzekeringen dat op de een of andere wijze, in een andere wereld, al dergelijke schijnbare onrechtvaardigheid hersteld zou worden. Daar zal het den arme en den vertrapte vergolden worden door onbeperkt geluk; daar zal aan den rijken mensch den toegang tot „het Koninkrijk der Hemelen" geweigerd worden.

Somtijds heeft de rijke mensch hierop aanmerking gemaakt door te beweren dat dit stelsel even onbillijk zou zijn als het vorige, indien hij hiernamaals „eeuwig" in een minderwaardigen toestand zal gehouden worden louter omdat hij een beteren tijd gehad heeft dan zijn buren gedurende enkele jaren op aarde; maar onderwijl heeft hij zichzelf getroost door de zaak nooit werkelijk te gelooven, terwijl de lijdende er zich toch in allen gevalle voor de helft aan vastgeklampt heeft met aandoenlijk geloven. En in waarheid, de occultist wil het breede beginsel niet betwisten dat de slachtoffers van 's werelds ongelijkheid in

Sluiten