Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Het Hoofdbestuur van de Liberale Unie verheugt zich het rapport over het kiesrechtvraagstuk, dat beschouwd kan worden als eene uitwerking van § 1 van het Unieprogramma, thans aan de aangesloten afdeelt»/jen te kunnen aanbieden.

Tot leden van de Commissie werden het vorige jaar benoemd de lleeren Mr. H. PH. he Kante», C. Lely en Mr. P. Rink.

Spoedig nadat de Commissie hare werkzaamheden aangevangen had, irerd de Heer C. Lei.Y geroepen tol de functie van Gouverneur van Suriname, waardoor hij genoodzaakt werd het vaderland te verlaten en het lidmaatschap van de Commissie neer te leggen. Dal uittreden was eene groote teleurstelling, waarvan uit den aard der zaak vertraging in de werkzaamheden het gevolg was. De lieer Patijn, administrateur der Generale Thesaurie bij het Departement van Financien, werd benoemd ah lid der Commissie in de plaats van den Heer Lely. En men was zoo gelukkig voor de functie van secretaris bereid te vinden Mr. J. KoSTEItS, Commies aan het Departement van Justitie, die verklaarde zich gaarne beschikbaar te stellen als penvoerder voor de technische uitwerking van de denkbeelden en conclusiën der Commissie.

Indien er eenige verontschuldiging noodig is, dat het rapport langer is uitgebleven d-tn verwacht werd. dan ligt die verontschuldiging in de omvangrijke studie, die hierbij wordt aangeboden. Het is een boekdeel geworden van meer dan 300 bladzijden, waarin de drie groote vraagstukken, waaromtrent praeadvies aan de Commissie werd gevraagd, volledig en met veel zaakkennis — dit meent het Hoofbestuur gerust te mogen verklaren — zijn behandeld.

De Commissie gaf zelf aan het Hoofdbestuur in overweging om, indien het mocht meenen dat het rapport te uitvoerig was voor het beoogde doel, bij de publiceering enkele hoofdstukken, die niet rechtstreeks tot toelichting dienen van de voorgestelde conclusiën, teeg te laten, maar het

Sluiten