Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer dan tot nu toe geschied is, rekening zal houden met het feit, dat de politieke ontwikkeling van het volk niet stilstaat, dat naarmate deze vooruitgaat ook steeds meerdere groepen uit de maatschappij tot het kiesrecht moeten worden toegelaten, en dat dus, zal de nieuwe Grondwet werkelijk eene nationale kracht kunnen zijn en blijven, de grondwettige bepalingen omtrent het kiesrecht zoo ruim moeten zijn, dat zonder tot een nieuwe Grondwetsherziening over te gaan, de toekomstige gewone wetgever aan nieuwe kringen en groepen het kiesrecht kan verleenen."

Slechts tot op zekere hoogte betoonde de Regeering zich geneigd om aan dezen wensch der meerderheid gevolg te geven. Zij stelde toch hare bereidverklaring tot gemeen overleg afhankelijk van de voorwaarde, dat bij de te scheppen regeling het beginsel zoude voorzitten »om het kiesrecht te verbinden aan eenig wettelijk vermoeden van bekwaamheid, van geschiktheid en van belang bij de welvaart der maatschappij." De Minister Heemskerk verklaarde geen compromis te zullen aanvaarden, zoo bij de Kamer de bedoeling bestond »om den gewonen wetgever volkomen vrijheid te geven, hetgeen in zich sluit dat de bevoegdheid voor hem bestaat om het kiesrecht algemeen te maken, waartoe sterke aandrang zal ontstaan, zoodra de Grondwet die bevoegdheid geeft."

Intusschen, in de gegeven omstandigheden was deze door de Regeering gedane niet verwachte concessie eene zóó belangrijke, dat de liberale partij hare wenschen niet op den spits dreef; en zoo werd eenige maanden later door de Regeering eene geheel nieuwe redactie van het tegenwoordig artikel 80 der Grondwet voorgesteld. Het voorstel, bijkans geheel gelijkluidend met het artikel, gelijk het ten slotte is vastgesteld, kende het kiesrecht tne aan de mannelijke ingezetenen, tevens Nederlanders, die de door de kieswet te bepalen kenteekenen van geschiktheid en maatschappelijken welstand bezitten en den door die wet te bepalen leeftijd, welke niet beneden drie en twintig jaren mag zijn,

Sluiten