Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stempel zullen drukken op het Staatsbestuur, [s dat geschied in andere landen, waar het algemeen kiesrecht is ingevoerd? De ervaring leert anders. De nieuwe kiezers, evenals het oude kiezerskorps op politiek en godsdienstig gebied verschillende beginselen en denkbeelden toegedaan, zullen stellig niet als één leger tegen de bestaande orde van zaken optrekken. Hoe uiteenloopend zal b.v. de keuze van den kiesgerechtigde kunnen uitvallen, naar gelang van den invloed, daarop uitgeoefend door machtige factoren, als godsdienstige gezindheid, natuurlijken aanleg, bedrijf of beroep, dienstbetrekking en zooveel andere gewichtige drijfveeren en omstandigheden!

Wij meenen te dezer plaatse nog eenige zinsneden te mogen aanhalen uit de Memorie van Antwoord van den Minister Tak, waar wij lezen:

»Bij de groote vermeerdering van het aantal kiezers, zegt men, zal de invloed in gelijke reden worden uitgeoefend tot de getalsterkte en deze invloed zal worden gebruikt tot allerhande nieuwe en gevaarlijke proefnemingen, waartegen de grondslagen onzer staatkundige en maatschappelijke instellingen, de constitutioneele monarchie en het eigendomsrecht wel eens niet bestand konden blijken. Zij, die dit alles vreezen, gaan blijkbaar van de meening uit, dat de nieuwe kiezers, de niet-bezittende klassen, een met dat der tegenwoordige kiezers strijdig belang zouden hebben en dit zouden doen gelden naar het aantal der door hen uit te brengen stemmen. Een zoodanige strijd van belangen tusschen verschillende klassen in onze maatschappij, tusschen de niet-bezittenden en hunne medeingezetenen bestaat in werkelijkheid niet. Bij rechtszekerheid, eerlijk en deugdelijk beheer der algemeene zaak, volksontwikkeling, hebben allen gelijkelijk belang. Waar over de verdeeling van de lasten of de voorwaarden van de algemeene welvaart verschil van gevoelen bestaat, is zulks evenzeer in den kring der tegenwoordige kiezers het geval, als onder hen die vooralsnog het kiesrecht niet bezitten.

Sluiten