Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en traditiën zoo gehechte Zwitserland kan in meer dan eén opzicht als een modelstaat worden aangemerkt. Zou dit mogelijk zijn, indien het algemeen stemrecht de desstructieve macht was, die de pessimisten meenen daarin te moeten zien ?

len slotte nog slechts deze opmerking. Het zal wel niet worden ontkend, dat door de werking van het algemeen kiesrecht alle eigenschappen van eene natie, zoowel de goede als de slechte, zich in zijne vertegenwoordiging afspiegelen. Nu is, blijkens de geschiedenis, het Nederlandsche volk een tegelijk vrijheid- en ordelievend volk. aan zijn dynastie door hechte banden verknocht, en zijn kracht zoekend meer in rustigen arbeid dan in het najagen van staatkundige of sociale droombeelden ; een volk ook, waarbij partijschap en politieke hartstocht op den duur het gezond verstand niet kunnen verduisteren. Het is niet het minst op dien grond, dat wij voor Nederland het algemeen kiesrecht niet alleen aanvaarden als een onafwijsbaren eisch van het oogenblik, maar daarin tevens zien een waarborg voor eene krachtige en gezonde verdere ontwikkeling van ons nationaal leven.

Sluiten