Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoowel van de land- als van de zeemilitie, wanneer zij zich in werkelijken dienst bevinden.

België.

Krachtens art. 47 der Grondwet, gelijk het sedert de herziening van 1893 is gewijzigd, komt het actief kiesrecht voor de Kamer der Vertegenwoordigers toe aan alle Belgen, die den 25jarigen leeftijd hebben vervuld en gedurende ten minste een jaar in de gemeente woonplaats hebben. Vóór de Grondwetsherziening eischte art. 47 van den kiezer, dat hij een zeker bedrag in de directe belastingen betaalde. In 1893 verviel deze eisch; echter werd het algemeen kiesrecht, dat toen werd ingevoerd, getemperd door het stelsel van meervoudig kiesrecht, krachtens hetwelk aan zekere kiezerscategorieën meer dan ééne stem werd toegekend. Het is hier niet de plaats over het meervoudig kiesrecht in nadere beschouwingen te treden. Gaan wij na, op welke wijze de uitsluitingen van het algemeen kiesrecht in de Belgische wetgeving geregeld zijn. Art. 20 van den Code Electoral bepaalt ten deze het volgende:

Voor het leven zijn van het kiesrecht uitgesloten:

1°. degenen, die wegens misdaad tot eenige straf zijn veroordeeld;

2°. degenen, die een huis van ontucht houden, of gehouden hebben, of die zijn veroordeeld wegens het in het hot geheim gehouden hebben van een zoodanig huis, alsook degenen, die ter beschikking van de Regeering gesteld zijn als «souteneurs de jeunes iilles";

3°. degenen, die uit de voogdij zijn ontzet, wegens het slecht gedrag of oneerlijkheid, of die zijn uitgesloten van de ouderlijke macht.

Tijdelijk van het kiesrecht uitgesloten zijn:

1°. degenen, die bij rechterlijke uitspraak onder curateele zijn gesteld en de opgesloten krankzinnigen;

Sluiten