Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

instelling" is niet begrepen de vrijwillige ondersteuning die door bijzondere armenkassen — zij het overeenkomstig de wet — verleend wordt.

De uitdrukking: sin het beheer en de beschikking over hun vermogen zijn verkort" wordt door de wet verklaard te slaan op de onder curateele gestelden en de faillieten.

Spanje.

Krachtens de wet van 26 Juni 1890 zijn kiezers voor de Cortes — de Spaansche Volksvertegenwoordiging — alle mannelijke Spanjaarden, die den leeftijd van 25 jaren bereikt hebben, in het genot zijn hunner burgerlijke rechten en die gedurende ten minste twee jaren in de gemeente woonplaats hebben gehad.

Van het kiesrecht zijn uitgesloten:

1°. degenen, die zijn veroordeeld tot ontzetting uit hunne politieke rechten, niettegenstaande hun gratie mocht zijn verleend, indien zij niet bij de wet zijn gerehabiliteerd;

2°. degenen, die tot eene lijfstraf zijn veroordeeld, indien zij niet ten minste twee jaren vóór hunne inschrijving op de kiezerslijst gerehabiliteerd zijn;

3°. degenen, die tot andere straffen zijn veroordeeld, voorzooveel zij niet waar maken, deze te hebben ondergaan;

4°. de niet gerehabiliteerde faillieten;

5°. degenen, die tot eene, in de wet aangewezen categorie van belastingplichtigen behooren;

6°. degenen, die zijn opgenomen in inrichtingen van weldadigheid, of die op hun verzoek door de overheid zijn gemachtigd tot het inroepen der openbare liefdadigheid.

Het kiesrecht wordt geschorst voor de militairen te land en ter zee, zoolang zij zich onder de wapenen bevinden; hetzelfde geldt voor alle degenen, die behooren tot andere gewapende corpsen of vereenigingen, welke afhankelijk zijn van den Staat, de provinciën of de gemeenten.

Sluiten