Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zwitserland.

De Bundesverfassung houdt omtrent het actief kiesrecht \oor den Xationalrath — de Volksvertegenwoordiging van den Bondsstaat de bepaling in, dat kiesbevoegd is ieder Zh itser, die den leeftijd van 20 jaren heeft bereikt en overigens naar de wetgeving van het kanton, waarin hij zijne woonplaats heeft, niet van het actief kiesrecht is uitgesloten. Overigens zal de Bondswetgeving te allen tijde over de kiesbevoegdheid voor het gansche land gelijkelijk geldende voorschriften kunnen geven. Echter is een wetsontwerp van die strekking reeds twee malen — in 1875 en 1877 — verworpen.

Algemeen kiesrecht heerscht dus in Zwitserland, met vrijlating voor den kantonnalen wetgever om de uitsluitingen te regelen. Al bestaat op dit punt geene volstrekte éénvormigheid, zoo is deze toch wel in zóóverre aanwezig, dat vrijwel overal de onder curateele gestelden, de faillieten, degenen tegen wie een strafproces loopende is en de strafrechtelijk veroordeelden van het kiesrecht zijn uitgesloten; in enkele kantons is dit ook het geval met de bedeelden, terwijl ook wel ten aanzien van andere categorieën — b.v. \an degenen, aan wie het recht is ontzegd om eene herberg te bezoeken — uitsluiting plaats vindt.

Vereenigde Staten van Noord-Araerika.

Het actief kiesrecht voor het Huis der Representanten — de Tweede Kamer der groote democratische Republiek — is in hoofdzaak aan de wetgeving der verschillende Staten, die deel uitmaken van den Bondsstaat, overgelaten. De leden van het Huis der Representanten zullen worden gekozen »door het volk der verschillende Staten", zoo heet het in de Amerikaansche Constitutie, die verder voorschrijft, dat in eiken Staat de vereischten voor het kiezerschap voor het Huis, dezelfde zullen zijn als die, welke iedere Staat

Sluiten