Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men zie intusschen bij de beoordeeling van deze questie niet voorbij, dat de gronden, die pleiten voor eene uitbreiding van het kiesrecht tot alle klassen der maatschappij, geenszins gelden voor het aannemen van een leeftijdsgrens. Immers, er zijn geene groepen van belangen, die in deVertegenwoordiging onvoldoende tot hun recht komen, indien aan de Staatsburgers, die een zekeren, voor allen gelijkelijk geldenden leeftijd nog niet hebben volbracht, het kiesrecht wordt onthouden.

Aan welke categorieën van personen zal onder het stelsel van algemeen kiesrecht, de kiesbevoegdheid moeten worden onthouden? In het algemeen is deze vraag te beantwoorden in dien zin, dat allen ter stembus zullen moeten worden toegelaten behalve zij, die in het belang van den Staat behooren te worden uitgesloten: alzoo behalve degenen, tën aanzien van wie beslist ongeschiktheid is aan te wijzen. Aan de zoodanigen kiesrecht te verleenen, ware handelen in strijd met het algemeen belang, welks bevordering juist met de toekenning van het recht beoogd wordt.

I. In de eerste plaats kan het kiesrecht niet gegeven worden aan hen, die bij rechterlijke uitspraak van het bt-heer en de beschikking over hunne goederen ontzet zijn. Aan dezulken, onbekwaam geoordeeld, om hunne eigen zaken naar behooren te besturen, kan voldoende geschiktheid niet worden toegekend, om hun in 's Lands zaken een recht tot tnedespreken te geven.

De hier bedoelde personen zijn niet alleen de onder curateele gestelde krankzinnigen — wier uitsluiting wel niet verder verdedigd zal behoeven te worden — maar ook de onder curateele staande verkwisters en de gefailleerden. Ook dezen zijn in zekeren zin onder staatsvoogdij geplaatst. Voor de behoorlijke behartiging van de belangen van hen zeiven en van die hunner medemenschen hebben zij zich

Sluiten