Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

draagt. Welk onderscheid kan er met betrekking tot het genot van kiesrecht gemaakt worden tusschen den persoon, die door de kerkelijke gemeente, en dengene, die door de weldadigheid van eenen philantroop in het leven wordt gehouden? Ontneemt men aan den een zekere bevoegdheid, omdat hij niet in staat is in eigen onderhoud te voorzien, moet men dan niet ten opzichte van den ander op dezelfde wijze handelen ? Zoo zoude men, wanneer men aan het niet-voorzien in eigen ouderhoud verlies van kiesrecht wilde verbinden, niet slechts de bedeelden bij de instellingen van weldadigheid in den zin der Wet van 28 Juni 1854 (Stb. n°. 100) tot regeling van het armbestuur, van dat recht behooren uit te sluiten ; men zoude verder moeten gaan en allen, die afhangen van particuliere liefdadigheid, van de kiesbevoegdheid moeten ontzetten. Maar dat is practisch onuitvoerbaar.

Dat het onmogelijk is richtige gegevens te erlangen ten aanzien dergenen, die van particulieren onderstand genieten, behoeft wel geen betoog. Maar ook ten aanzien van hen, die door instellingen van weldadigheid van godsdienstigen en particulieren aard bedeeld worden, is het uiterst bezwaarlijk, richtige gegevens te erlangen. Hier hebben wij met eene groote onvolmaaktheid der tegenwoordige regeling te doen, die in ons voorstel geheel zal worden weggenomen.

Vooreerst brengt het voor de administratiën van niet onder de burgerlijke overheid ressorteerende instellingen van weldadigheid dikwijls niet geringe moeilijkheden met zich, om uit te maken, aan welke personen in het burgerlijk jaar onderstand werd verleend in den zin der wet, aan welke niet. Maar verder — en dit is het voornaamste — waar thans de bedeelden bij de bedoelde nietofficieele instellingen van het kiesrecht worden uitgesloten en het dus van de opgaven der besturen afhangt, of een aantal personen al dan niet kiesgerechtigd zullen wezen, terwijl iedere controle ontbreekt, daar wordt het bezwaarlijk, aan die opgaven onvoorwaardelijk geloof te hechten. Het politiek

Sluiten