Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eene voorname reden, welke er van weerhoudt, om het bewijzen van diensten, van overheidswege als onderstand aan te merken, is deze dat waar het gemeenebest aan behoeftigen diensten aanbiedt, »de leniging van nood" dikwijls slechts een nevenfactor is naast andere hoofdfactoren — als b.v. het belang der volksgezondheid, zorg voor de geestelijke ontwikkeling der jeugd — die daartoe aanleiding geven. Omdat het niet wenschelijk zonde zijn, wanneer, tengevolge van uitsluiting der kiesbevoegdheid, van de door de overheid aangeboden diensten minder gebruik werd gemaakt, verdient het aanbeveling het begrip «onderstand" tot stoffelijke zaken te bepalen.

Tot 1900 kon nog het verstrekken van geneesmiddelen onder sommige omstandigheden als onderstand beschouwd worden, n.1. wanneer daarmede beoogd werd nood te lenigen. Dit is, o. i. terecht, veranderd door opneming van de bepaling, dat onder »benoodigdheden" geneesmiddelen niet zijn begrepen.

Ten slotte rijst de vraag, of dezulken die slechts gedurende korten tijd ten gevolge van buitengewone omstandigheden — een zeer strengen winter, eene nationale of plaatselijke ramp — onderstand van het burgerlijk armbestuur genieten, ook van het kiesrecht moeten worden uitgesloten? Het kan o. i. geene aanbeveling verdienen onderscheidingen te maken ten aanzien van den duur van den onderstand en van de oorzaken, die daartoe aanleiding

» o

gaven. De behoeftige, die onder normale omstandigheden door de overheid bedoeld wordt, kan aan zijne armoede even weinig schuld hebben als hij, die onder abnormaal ongunstige omstandigheden tot de bedeeling verviel. Ook tijdelijke bedeeling schept jegens den Staat eene afhankelijkheid, die in den regel de noodige zelfstandigheid zal doen missen om aan de Staatsorganisatie mede te werken. Overigens zullen de tijdelijk bedeelden het kiesrecht spoedig kunnen herkrijgen, daar het slechts wordt verloren, voor zooveel de onderstand »in het burgerlijk jaar, voorafgaande

Sluiten