Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van landlooperij en bedelarij veroordeelden. Het is in het algemeen belang te achten, dat dit wanordelijk, zooveel hinder en ergernis verwekkend deel des volks voor eenigen tijd van de stembus worde geweerd. Ook in Frankrijk worden de hier bedoelde personen van het kiesrecht uilgesloten, zelfs voor het leven. Wij zouden meenen, dat met eene uitsluiting bij eerste veroordeeling van één jaar en, in geval van recidive, van vijf jaren, zoude kunnen worden volstaan.

Aan eene veroordeeling wegens openbare dronkenschap onmiddellijk tijdelijk verlies van het kiesrecht te verbinden, schijnt ons te ver te gaan. Niet zelden heeft men daarbij met een toevallig feit te doen. Anders wordt de zaak, indien iemand meermalen ter zake van dronkenschap met den strafrechter in aanraking komt. Zoodanigen recidivist zouden wij voor een tijdperk van drie jaren van de stembus willen weren.

In de voorgaande bladzijden werd reeds opgemerkt, dat de bevoegdheid des strafrechters om in de gevallen, bij de wet omschreven, de ontzetting van het kiesrecht facultatief als bijkomende straf op te leggen, bij het hier ontwikkeld s\Tsteem, zal kunnen blijven bestaan. Ingeval de opgelegde straf ten minste één jaar gevangenis mocht bedragen, zal wellicht de uitsluiting van kiesrecht imperatief door de kieswet voorgeschreven, hem meestal van gebruikmaking dier bevoegdheid weerhouden; intusschen zal hij bij eerste veroordeeling, zoo hij den door ons voorgestelden termijn van drie jaren boven de hoofdstraf te kort vindt, gebruik kunnen maken van de hem in art. 31 W. v. S. geschonken bevoegdheid om de ontzetting voor langeren termijn uit te spreken. Wanneer hij gevangenisstraf voor minder dan één jaar oplegt of tot eene geldboete veroordeelt, zal de ontzetting van het kiesrecht door hem opgelegd in de gevallen, waarin de strafwet dat toelaat, steeds hare uitwerking kunnen blijven behouden.

Sluiten