Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 Aug. 1887 20 Jan. 1888

18 Jan. 1889

31 Jan. 1890 10 April 1891

28 Juli 1893

28 Dec. 1893 1 Juni 1900

schappij betreffende de exploitatie van den Staatsspoorweg van Amersfoort naar Kesteren.

Voorstel van den heer Schaepman tot het in overweging nemen van een voorstel tot verandering van hoofdstuk X der Grondwet.

Voorstel van den heer Reekers tot intrekking van de artikelen 8 en 17 der wet van 21 Juni 1881 (Stbl. n". 76) gewijzigd bü de wet van 7 October 1884 (Stbl. n°. 211) op de zeevisscherijen.

Verzekering van de toepassing van bij het Wetboek van Strafvordering toegelaten vrijheidsbeneming.

Vaststelling van hoofdstuk X der Staatsbegrooting voor 1890.

Wijziging der kieswet (wet van 4 Juli 1850 Stbl. n°. 37), gewijzigd bij de additioneele artikelen der Grondwet en de wet van 30 December 1887 (Stbl. n°. 257).

Bekrachtiging van eene overeenkomst betreffende de Geldersch-Overijsselsche locaalspoorwegen en den locaalspoorweg van Enschede naar Oldenzaal.

Nadere bepalingen omtrent denaccynsop de suiker.

Wettelijke verzekering van werklieden tegen geldelijke gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven.

Sluiten