Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid laten stemmen en teruggehouden worden van voorstellen en beslissingen, die, zonder hoogere contróle, wellicht tot schade der natie den weg naar het Staatsblad zouden hebben gevonden.

Zal de Eerste Kamer hare gewichtige taak naar behooren vervullen, dan moet in haar de wil des volks eene uiting vinden; evenals het andere deel der Staten-Generaal moet zij eene volksvertegenwoordiging zijn. Ware zij dit niet, zij zoude in de oogen der natie de moreele kracht missen om heilzaam werkzaam te zijn.

De Eerste Kamer zij dus eene vertegenwoordiging van het volk, doch zulks op zoodanige wijze, dat, evenals in de Tweede Kamer, het gansche volk in al zijne schakeeringen, met al zijne verschillende wenschen en belangen, in die Kamer eene vertegenwoordiging vinde. Met name mag de Eerste Kamer niet zijn eene vergadering, welke, door hare samenstelling, er aanleiding toe geeft, dat zekere belangen in den Staat boven andere begunstigd kunnen worden. Waar de Eerste Kamer eene hoogere instantie van wetgeving is, eene vergadering, waarin, behoudens de sanctie der Koningin, over de meest uiteenloopende en verschillende belangen in laatste ressort wordt beslist, daar behoort die beslissing niet, met uitsluiting van alle anderen, te worden opgedragen aan enkele categoriëen van personen, die, krachtens hunne positie in de maatschappij, als dragers van zekere bijzondere belangen kunnen worden beschouwd.

Voorkomen moet worden, dat tusschen de Eerste en Tweede Kamer eene tegenstelling wordt gezien, als zoude deze laatste het geheele Nederlandsche volk, de Eerste Kamer echter slechts eene geprivilegieerde maatschappelijke klasse vertegenwoordigen.

Het staatslichaam, dat meer dan alle andere, voor het behoud van het evenwicht der verschillende belangen onder het volk heeft te waken, mag niet samengesteld zijn op eene wijze, die eene ongeëvenredigd krachtige vertegen-

Sluiten