Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kamer verkiesbaar zijn. Zoo zullen eigenaren van zwaar verhypothekeerde gronden wellicht krachtens hunnen aanslag in de grondbelasting tot de hoogstaangeslagen behooren, zonder echter de gegoedheid te bezitten van velen, wier naam op de lijsten der hoogstaangeslagenen niet wordt gevonden.

De inrichting van de lijsten der hoogst aangeslagenen is, krachtens de Grondwet, zóódanig,dat het aantal der hoogstaangeslagenen in iedere provincie wordt bepaald tot één, die overigens de algemeene vereischten bezit om lid der Staten-Generaal te zijn, op de 1500 zielen. In verband met het onderscheid in het zielental der verschillende provinciën, is hiervan het gevolg, dat men in de ééne provincie eene veel grootere som in de Rijks-directe belastingen moet betalen om op de lijst der hoogstaangeslagenen geplaatst te worden, dan in de andere. Aldus is het onvermijdelijk, dat in provinciën, waar het minimum om voor plaatsing in aanmerking te komen, hoog is, er velen worden gevonden, die, zonder op de lijsten voor te komen, aanmerkelijk rijker zijn dan menigeen dergenen, die in provinciën, waar het minimum lager is gesteld, tot de hoogstaangeslagenen behooren.

De regeling, gelijk zij in de Grondwet wordt aangetroffen, heeft bovendien nog deze minder gewensche consequentie, dat iemand die in eene provincie jaren lang tot de hoogst aangeslagenen heeft behoord, tengevolge van de vermogensvermeerdering of verandering van levenswijze van derden, van de lijst kan worden afgevoerd en aldus, zonder in welstand te zijn achteruit gegaan, de verkiesbaarheid voor het lidmaatschap der Eerste Kamer kan verliezen.

Wat nu betreft de uitbreiding, die de kring van verkiesbaren voor de Eerste Kamer in 1887 heeft ondergaan, toen naast de hoogstaangeslagenen, ook degenen, die een of meer hooge en gewichtige openbare betrekkingen bekleeden of bekleed hebben, toegang tot die Kamer verkregen,

Sluiten