Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naarmate dit denkbeeld beter verwezenlijkt wordt, wordt de positie van hen, die de noodzakelijkheid, althans het groote nut, eener Eerste Kamer niet inzien, zwakker.

Waar nu eene verschillende regeling der vereischten voor het lidmaatschap ons een verwerpelijk middel voorkomt om tot het beoogde doel te geraken, blijft de vraag over, of dat doel bij invoering van een stelsel van rechtstreeksche verkiezing, ook voor de Eerste Kamer, op eenigerlei wijze bereikt zou kunnen worden?

Immers, in beginsel zouden ook wij aan rechtstreeksche verkiezingen voor de Eerste Kamer ongetwijfeld de voorkeur geven, boven verkiezing met een trap, mits slechts eene regeling te verkrijgen ware, die op bevredigende wijze eene van de andere Kamer onderscheidene samenstelling waarborgde. Maar die regeling is o. i. niet te vinden.

Zoude men allicht een stelsel willen omhelzen, waarin de vei kiezing der Eerste Kamerleden door kiezers van hoogeien leeftijd plaats vond? Zeker, dit zoude iets nieuws zijn, maar de waarschijnlijkheid dat dusdoende het gewenschte resultaat zoude worden bereikt, komt ons niet groot voor.

Of zou men de verkiezing der Eerste Kamer in andere kiesdistricten willen doen plaats vinden dan die der Tweede, b.v. provinciesgewijze of door bijeenvoeging van twee of meer provincies tot één kiesdistrtrict? Daargelaten nog de moeielijkheden en bezwaren, welke met het knippen van zulke nieuwe kiesdistricten onvermijdelijk verbonden zijn, zou dit middel, naar het ons voorkomt, onvoldoende wezen, om tot het beoogde doel te geraken. Waar kiezers en vei kiesbaren dezelfden zouden zyn, zou het geheel van toevallige omstandigheden afhangen of de eigenschappen, bepaaldelijk voor eene Eerste Kamer vereischt, daarin in meerdere mate aangetroffen zouden worden dan in de andere Kamer.

Deze bezwaren zouden niet worden opgeheven door, behalve in andere districten, daarenboven uit bepaalde cate-

Sluiten