Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gorieën de leden der Eerste Kamer te doen verkiezen. Immers liet gebrekkige van het eerste middel wordt door het tweede niet geneutraliseerd. En tegen het tweede geldt alles, wat wij . aanvoerden, ten betooge, dat vrijheid van keuze in deze beslist de voorkeur verdient, dat de passieve kiesbevoegdheid voor de beide Kamers op gelijke wijze behoort te worden geregeld. De aanduiding der categorieën zou dan ook ongetwijfeld de grootste moeielijkheden opleveren. Men zou zich öf tot de hooge en gewichtige openbare betrekkingen en functiën moeten beperken, öf de omschrijving zoo ruim en in zulke vage termen moeten stellen, dat feitelijk toch schier niemand uitgesloten werd.

Het is op deze gronden, dat wij, uitgaande van het boven uiteengezet standpunt, den waarborg voor het verschil in samenstelling der twee Kamers, slechts in eene onderscheidene regeling van de verkiezing meenen te kunnen vinden, zulks in dien zin, dat, terwijl samenstelling der Tweede Kamer rechtstreeks geschiedt, die der Eerste trapsgewijze plaats vindt. Men vergete daarbij niet, dat het karakter eener Vertegenwoordiging in hoofdzaak bepaald wordt door het karakter harer samenstellers, veelmeer dan door dat van degenen, die aan zekere vereischten voor de verkiesbaarheid voldoen; en zoo ware, indien het onderscheid in samenstelling tusschen beide Kamers voornamelijk in de vereischten voor de verkiesbaarheid, en niet in de wijze van verkiezing werd gezocht, de waarborg dat eene doublure zou worde vermeden, niet voldoende te achten.

Waar men dan ook, in 1848, hoezeer ook overtuigd van de belangrijke voordeelen der rechtstreeksche verkiezingswijze, niettemin voor de samenstelling der Eerste Kamer den trap meende te moeten behouden, daar vond dit zijn oorzaak in de noodzakelijkheid, om de vertegenwoordiging des volks in beide Kamers op verschillende wijzen te doen plaats vinden. De motieven, die de mannen van 1848 tot behoud der trapsgewijze verkiezingen bewogen, gelden, bij gebreke van iedere bevredigende regeling bij invoering

Sluiten