Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van rechtstreeksche verkiezingen, ook voor ons, al geven wij ook, gelijk gezegd, in algemeenen zin gesproken, aan de laatste de voorkeur en al beschouwen wij de invoering van het stelsel der directe verkiezingen voor de samenstelling der Tweede Kamer, in 1848, als een der schoonste bladen uit onze staatkundige geschiedenis.

Overigens verdient het opmerking, dat in nagenoeg alle Staten van Europa — ook in die landen, in welker staatsinrichting de democratische beginselen ingang hebben gevonden en met name het algemeen kiesrecht wordt gehu 1digd — geheel of gedeeltelijk getrapte verkiezingen bestaan voor het lichaam, dat onze staatsinrichting als Eerste Kamer kent.

Waar wij dan de getrapte verkiezingen voor de Eerste Kamer wenschen te behouden, ligt de vraag voor de hand: zal in de toekomst de keuze aan de Provinciale Staten kunnen blyven opgedragen? Of z\jn de bezwarentegen den bestaanden toestand aan te voeren, van zóó ernstigen aard, dat omgezien moet worden naar iets anders ?

Allerminst willen wij het gewicht der bedenkingen, tegen de veikiezing door de Provinciale Staten, ontkennen, en wij hebben ons dan ook ernstig afgevraagd, of wellicht de trapsgewijze keuze der Eerste Kamerleden zoude kunnen geschieden op andere wijze, met name of zij zou kunnen worden opgedragen aan afzonderlijke kiescolleges, alléén met het oog op de Eerste Kamerverkiezingen in het leven te roepen.

Na rijpe overweging hebben wij het denkbeeld ten slotte verworpen. Wjj meenden, dat zulke colleges, wier éénige arbeid in de samenstelling der Eerste Kamer zoude bestaan, nimmer hier te lande populair zouden worden. Zouden bijzondere vereischten voor de verkiesbaarheid tot lid dier colleges kunnen worden gesteld? Neen, zoomin als voor de Eerste Kamer! Maar zoude dan, zoo men het lidmaatschap

Sluiten