Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de gansche beschaafde wereld heeft beheerscht, onvoorwaardelijk als onbruikbaar te verwerpen en om te zien naar iets beters.

Een vertegenwoordigend lichaam behoort aldus samengesteld te zijn, dat het de getrouwe afspiegeling vormt van de inzichten en denkbeelden der vertegenwoordigden, dat al hunne wenschen en behoeften daarin een weerklank vinden. Zal het vertegenwoordigend lichaam aan dit ideaal zoo dicht mogelijk nabij komen, dan is het noodig dat de stem van iederen kiezer invloed hebbe. Een eerste vereischte voor de inrichting van een goed kiesstelsel bestaat dus hierin, dat iedere stem zooveel doenlijk tot haar recht kome en het aantal der waardelooze stemmen zoo gering mogelijk zij.

Aan dit vereischte nu voldoet het meerderheidsstelsel allerminst. Hier toch zijn het alleen de stemmen der meerdeiheid die effect hebben. De stemmen der minderheid gaan verloren. Alle kiezers die hunne stem niet hebben uitgebracht op den candidaat die de meerderheid verwierf — zij het al dat zij een stemmenaantal hebben kunnen bijeenbrengen dat zeer dicht tot dat der meerderheid nadert — zien zich niet vertegenwoordigd.

In naam heeft de minderheid onder de kiezers hetzelfde recht om zich te doen vertegenwoordigen als de meerderheid, in werkelijkheid is haar recht van geene waarde, is het een „stemrecht zonder kies vermogen."

Men zegge niet: wat zoude der minderheid eene vertegenwoordiging baten, die toch in het vertegenwoordigend lichaam bij iedere stemming over punten die meerderheid en minderheid verdeeld houden, de nederlaag zoude lijden? Hoe groot toch kan de invloed niet zijn dien eene minderheid op haie tegenpartij en op de publieke opinie uitoefent, wanneer zij in staat is in het .vertegenwoordigend lichaam een woord van protest en van waarschuwing te laten hooren tegen de voorstellen en beslissingen der meerderheid,

Sluiten