Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die door haar verwerpelijk worden geacht. Hoevele punten kunnen er niet zijn, welke de vertegenwoordigers der meerderheid onderling verdeeld houden en waarvan de minderheid, zoo ze vertegenwoordigd ware, de beslissing in handen zoude hebben, terwijl bij niet-vertegenwoordiging der minderheid, de beslissing bij de grootste helft der meerderheid berust. Waarlijk, eene zoodanige beslissing levert al zeer geringen waarborg op, dat zij overeen zal stemmen met de wenschen van het kiezerscorps.

Waar het beginsel der absolute meerderheid in zijnen zuiveren vorm wordt toegepast, daar heeft de minderheid op vertegenwoordiging niet te rekenen. Worden dan al candidaten der minderheid in het vertegenwoordigend lichaam gekozen, zoo kan dit slechts geschieden tengevolge van onverschilligheid of gunst der tegenpartij, die hare redenen kan hebben om de verkiezing van een of meerdere afgevaardigden der minderheid niet in strijd met haar belang te achten.

Intusschen, de heillooze werking die het zuiver toegepaste meerderheidsbeginsel noodwendig met zich brengen moet, doet zich bij de meeste verkiezingen niet in hare uiterste consequentiën gevoelen, tengevolge van de verdeeling van het gebied over welks uitgestrektheid de verkiezingen plaats vinden, in kiesdistricten. Zoo vindt in ons land sedert 1897 het meerderheidsstelsel slechts zuivere toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen in gemeenten beneden 15000 zielen; de verkiezingen voor de Tweede Kamer der StatenGeneraal, die voor de Provinciale Staten en, sinds 1897 die voor de gemeenteraden in gemeenten boven de 15000 zielen, geschieden districtsgewijze, die voor de Tweede Kamer en de raden in bedoelde grootere gemeenten in enkelvoudige, ')

') Hoewel hier ter plaatse de beschouwingen over het districtenstelsel hoofdzakelijk betrekking hebben op den invloed, dien dat stelsel op de waarde van het kiesrecht uitoefent, mag er toch wel op worden gewezen, dat de splitsing der gemeenten in districten, afgescheiden van bovengenoemden invloed, hare nadeelen medebrengt, doordien z\j de wyk- of buurtpolitiek te veel bevordert.

Sluiten