Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

absolute meerderheid te behalen, daar zal zij, ondanks wijziging in het actief kiesrecht en herziening der districtelijke indeeling, blijven bestaan, zoolang het meerderheidsstelsel niet vervangen is door een ander.

Naast het hiergenoemde zijn er intusschen nog andere, niet minder ernstige gebreken aan het districtsgewijze toegepaste meerderheidsstelsel inhaerent, gebreken die vooral bij de verkiezingen in enkelvoudige districten telkens en telkens weder aan het licht treden.

De omstandigheid, dat een aantal kiezers van uiteenloopende richtingen in een betrekkelijk beperkt en willekeurig afgebakend kiesgebied als het ware zijn opgesloten en daarbinnen met elkander den strijd om de vertegenwoordiging hebben uit te vechten met dien gevolge, dat geene vertegenwoordiging mogelijk is dan alleen voor die groep, welke over de absolute stemmenmeerderheid heeft te beschikken, werkt zeer demoraliseerend op het kiezerscorps. De kiezers zijn zich bewust, dat hunne stem slechts effect kan hebben, wanneer zij wordt uitgebracht op den candidaat, die minstens de helft plus één der uitgebrachte stemmen op zich zal weten te vereenigen. En dit bewustzijn ontneemt feitelijk aan een groot deel der kiezers in het district hunne vrijheid van keuze. Diegenen onder hen toch, die kunnen nagaan, dat de eventueele candidatuur van een man, wiens denkbeelden en opvattingen ook de hunne zijn, in het district te weinig aanhang zou vinden om de absolute -meerderheid te kunnen behalen, moeten, zoo zij willen dat hunne stem waarde hebben zal, ervan afzien, dien candidaat te stellen. Zij moeten omzien naar eenen candidaat, die wèl voor verkiezing in aanmerking komt. Zoo geschiedt het, dat vele kiezers er toe moeten besluiten hunne stem uit te brengen op een persoon, dien zij uit vrije keuze nooit tot hunnen vertegenwoordiger verkozen zouden hebben, maar die van de candidaten, welke kans hebben van slagen, dan nog het minst van hen in beginselen en inzichten verschilt en hun het minst onaannemelijk schijnt. Op deze

Sluiten