Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijze gaat de zelfstandigheid van menigen kiezer te loor. Er moet worden getransigeerd en geschipperd; beginselen moeten verzaakt, geliefkoosde denkbeelden opgeofferd worden, aansluiting gezocht tusschen kiezersgroepen, die in vele opzichten gansch niet met elkander overeenkomen en die ten slotte veelal slechts door éénen band verbonden worden, n.1. door het streven om den gemeenschappeiyken tegenstander ten val te brengen. En waar dan binnen zulk eene betrekkelijk kleine oppervlakte de strijd om de meerderheid, om de helft plus één van het stemmenaantal, gestreden wordt, daar geschiedt dit dikwgls met eene verwoedheid en eene verbittering, die het karakter der verkiezingen verlagen en aanleiding geven tot de meest afkeurenswaardige praktijken.

Doch genoeg thans van de nadeelen die het stelsel deiabsolute meerderheid, hetzij naar zijn grondbeginsel, hetzij bij districtelijke indeeling toegepast, met zich brengt. Voldoende schijnt aangetoond, in hoe menig opzicht dit stelsel te kort schiet. Gaan wij thans over tot eene beschouwing van de middelen, die beoogen om ten aanzien der verkiezingswijze betere toestanden in het leven te roepen.

12

Sluiten