Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

ALGEMEENE STREKKING EN VOORDEELEN DER EVENREDIGE VERTEGENWOORDIGING.

De gedachte welke aan de evenredige vertegenwoordiging ten grondslag ligt en de beginselen waarop zij steunt, komen in groote trekken op het volgende neer.

Zal eene vertegenwoordigende vergadering aan de bestemming waartoe z'ij in het leven geroepen is, kunnen beantwoorden, dan is het noodig, dat zij eene getrouwe afspiegeling vorme van de denkbeelden en opvattingen der vertegenwoordigden, van hunne wenschen en belangen. Slechts tot op zekere hoogte is het mogelijk dit ideaal van vertegenwoordiging nabij te komen. Immers, waar uit den aard der zaak het vertegenwoordigend lichaam slechts uit een betrekkelijk beperkt aantal leden bestaan kan, daar zullen in dat lichaam niet alle inzichten en zienswijzen, niet alle nooden en behoeften van de talrijke schare der vertegenwoordigden tot hun recht kunnen komen. Slechts die denkbeelden en wenschen zullen aldaar eene vertolking kunnen vinden, welke voorgestaan worden door groepen van kiezers, welke, in verhouding tot het gansche getal der vertegenwoordigden, invloedrijk genoeg zijn om op eenen zetel in de vertegenwoordigende vergadering aanspraak te kunnen maken.

Welnu, eene vertegenwoordiging te verschaffen aan alle stroomingen en richtingen in het kiezerscorps, welke, naar verhouding van haren invloed, op vertegenwoordiging

Sluiten