Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht hebben, en de vertegenwoordiging van iedere strooming of richting tot stand te brengen in dier voege, dat zij juist geëvenredigd is aan den invloed, waarover elke strooming of richting te beschikken heeft, ziedaar het hoofddenkbeeld, dat aan de evenredige vertegenwoordiging ten grondslag ligt: „La représentation de chaque électeur ou plutöt de chaque opinion dans la proportion de son influence dans le pays, tel est 1'idéal du gouvernement des sociétés modernes, tel est le but a atteindre." ')

Niet gering, voorwaar, zijn de voordeelen eener verkiezingswyze, die op zóó rechtvaardige en billijke beginselen gegrondvest is.

In de eerste plaats wordt volkomen gebroken met de onderdrukking der minderheden door de meerderheid. Zeker, de partij die onder de kiezers den meesten aanhang heeft, zal in het vertegenwoordigend lichaam ook het grootste getal afgevaardigden hebben. Maar eene grootere vertegenwoordiging dan haar, in verhouding van haar aantal tot het gansche kiezerscorps, toekomt, zal de meerderheid niet kunnen verwerven. Haar invloed in het vertegenwoordigend lichaam zal niet grooter zijn dan haar invloed onder de vertegenwoordigden. Terwijl het meerderheidsstelsel aan de minderheid in 't geheel geene vertegenwoordiging doet deelachtig worden en, door de districtelijke indeeling getemperd, hare vertegenwoordiging van het toeval afhankelijk stelt, daar levert de evenredige vertegenwoordiging een zekeren waarborg op, dat ook de zwakkere partijen eene vertegenwoordiging erlangen, geëvenredigd aan haren invloed in het kiezerscorps.

Hoe verre wint de evenredige vertegenwoordiging het in dit opzicht van het meerderheidsbeginsel! Hoe oneindig veel grooter is het aantal der vertegenwoordigden, wier stem inderdaad van invloed is op de samenstelling der

') Baron de Layre. Les Minorités et le suflrage universel, Paris 1868*

Sluiten