Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertegenwoordigende vergadering, wanneer niet slechts de stemmen der meerderheid uitwerking hebben, maar ook de minderheden, naar verhouding van hare krachten, tot de vorming dier vergadering medewerken.

De samenstelling van het vertegenwoordigend lichaam zal onder de evenredige vertegenwoordiging eene andere zijn dan onder het meerderheidsstelsel, eene andere, doch tevens eene betere. Want doordien allerlei stroomingen en richtingen, wier aanhangers onder het meerderheidsbeginsel aan zelfstandige vertegenwoordiging niet konden denken, door de evenredige vertegenwoordiging tot de keuze van een of meer eigen afgevaardigden in staat worden gesteld, zullen de denkbeelden en beginselen, die onder de kiezers leven en werken, in grootere verscheidenheid in het vertegenwoordigend lichaam tot hun recht kunnen komen en zal daar plaats zijn voor velerlei partijschakeeringen en nuanceeringen, die bij toepassing van het meerderheidsbeginsel, hoezeer wel is waar in het kiezerscorps aanwezig, in de vertegenwoordigende vergadering niet aan het licht kunnen treden.

Waar dan alzoo de samenstelling van het vertegenwoordigend lichaam meer in overeenstemming zal wezen met de werkelijke wenschen en inzichten der vertegenwoordigden, daar zal zij in zuiverheid en duurzaamheid winnen en zal de werkzaamheid van het lichaam rijker en vruchtdragender kunnen zijn.

Een der voortreffelijkste eigenschappen van de evenredige vertegenwoordiging is mede de meerdere vrijheid van keuze, die zij voor de kiezers tengevolge heeft. Onder het meerderheidsstelsel zijn — gelijk boven reeds gezegd is — diegenen onder hen wier beginselen en zienswijzen op zelfstandige vertegenwoordiging niet kunnen rekenen, wel gedwongen om, zoo zij hunne stem niet waardeloos willen zien worden, met opoffering van eigen overtuiging, een candidaat van andere richting te steunen, die kans heeft de meerderheid van het uitgebrachte stemmenaantal te verwerven.

Sluiten