Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ding harer krachten vertegenwoordigd worden, ziedaar haar streven. Of de verkiezingen worden beheerscht door enkelvoudig of meervoudig, algemeen of attributief kiesrecht, doet voor de toepassing der evenredige vertegenwoordiging niet ter zake, evenmin of de keuze der vertegenwoordigers uit zekere bepaalde klassen behoort te geschieden en of de vertegenwoordigende vergadering al dan niet een politiek karakter draagt.

Zoo werkt de evenredige vertegenwoordiging in België onder een meervoudig, in de kantons Genève en Neuchatel onder een enkelvoudig kiesrecht. Zoo vindt zij in eerstbedoeld land toepassing, bij de verkiezing niet slechts van de leden van de Kamer der Vertegenwoordigers en van den Senaat, maar ook, zij het in beperkte mate, voor verkiezingen van gemeenteraadsleden, terwijl in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika meerdere particuliere vereenigingen en corporaties de beginselen der evenredige vertegenwoordiging voor de verkiezing van hare Raden van Toezicht in praktijk hebben gebracht.

Eene tweede eigenschap, aan alle stelsels van evenredige vertegenwoordiging gemeen, is deze, dat hare toepassing slechts gedacht wordt, hetzij over het gansche, onverdeelde corps der vertegenwoordigden, hetzij, bij eene splitsing van dat corps, in groote deelen. Wil de evenredige vertegenwoordiging zuiver kunnen werken, dan behoort eene indeeling van het kiesgebied in kleine districten te worden vermeden. Want zoodoende kan zij niet in hare volle kracht gedijen; zoodoende worden de verschillende partijen versnipperd, en hoezeer die versnippering in hare gevolgen onder de evenredige vertegenwoordiging bij lange niet zoo bedenkelijk is als onder het meerderheidsstelsel, zoo zal zij toch in meerdere of mindere mate beletten, dat iedere richting, naaide juiste verhouding der krachten waarover zij onder de gansche kiezersschare te beschikken heeft, tot haar recht komt. Zoo zal het kunnen gebeuren, dat de leden eener

Sluiten