Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b.v. party A hare stemmen meer gelijkelijk over alle 5 hare candidaten verdeeld, zij zouden allen zijn gekozen.

Intusschen zijn de goede eigenschappen van het stelsel der eenvoudige meerderheid niet te onderschatten; aan goed georganiseerde minderheden die hare stemmen over een niet te groot aantal candidaten versnipperen, biedt het groote kansen op eene zelfstandige vertegenwoordiging; het brengt in het vertegenwoordigend lichaam de mannen die krachtens hunne capaciteiten daarin een zetel verdienen; het is in zijne toepassing hoogst eenvoudig. Maar met dat al, de gebreken die het stelsel aankleven, maken het onaannemelijk. Al te groot kan het verschil der stemmencijfers zijn die tot éénzelfde resultaat leiden, al te veel stemmen kunnen daardoor verloren gaan, al te gering is de waarborg voor eene vertegenwoordiging, geëvenredigd aan de kracht van elke partij.

Ter verbetering der onvolkomenheden zijn verschillende wijzigingen van het stelsel voorgesteld; het zijn de volgende:

V. Het stelsel van het vastgestelde minimum.

Dit stelsel, overigens geheel aan dat der eenvoudige meerderheid gelijk, stelt voor de verkiesbaarheid als vereischte, dat een zeker minimum van stemmen bereikt worde. Verkozen worden dus alleen zij, wier stemmenaantal dit minimum bereikt of overschrijdt. Zijn nu bij de eerste stemming niet alle te bezetten zetels ingenomen, dan wordt voor de nog te vervullen plaatsen eene tweede stemming gehouden, waarvoor de betrekkelijke meerderheid beslissend is.

Op deze wijze worden de candidaten van onbeduidende kiezersgroepen uit het vertegenwoordigend lichaam geweerd, en in zoover heeft de vaststelling van een minimum hare goede zijde. Maar overigens werkt zij eerder nadeelig dan voordeelig. Groote opeenhooping van stemmen op enkele

Sluiten