Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII. Het stelsel der volmachten.

Dit stelsel, waarvan den Amerikaan Leverson ') het vaderschap toekomt, beoogt de volgende verbetering te brengen in het stelsel Bouthmy, waarmede het overigens geheel overeenkomt. Gedurende het tijdperk, dat de afgevaaidigden zitting hebben, kan den kiezers blijken, dat zij zich in hunnen vertegenwoordiger hebben vergist; hetzy dat hij niet de bekwaamheden bezit die zij hem aanvankelijk toedachten, hetzij dat er door wijziging van inzichten tusschen hen geene overeenstemming van denkbeelden meei bestaat of duidelijk wordt, dat deze vroeger slechts in schijn aanwezig was, maar inderdaad nooit bestaan heeft.

Wanneer nu, om welke reden dan ook, de kiezers aan hunnen afgevaardigde hun vertrouwen ontzeggen of aan een ander lid van het vertegenwoordigend lichaam de vooikeui geven, dan wordt hun door het stelsel van den heer Leverson de gelegenheid verschaft .om hunne stem over te dragen op eenen anderen vertegenwoordiger. Daalt het stemmencijfer van eenen afgevaardigde op deze wijze tot een zeker te voren vastgesteld minimum, dan houdt hij op lid der vertegenwoordigende vergadering te zijn. De hem nog restende stemmen kan hy overdragen op eenen anderen afgevaardigde.

\olgens dit stelsel kan het lidmaatschap van het vertegenwoordigend lichaam worden beschouwd, als den afgevaaidigde te zijn opgedragen bij steeds te herroepen volmacht. Vandaar de naam „the proxy system."

Te groot schijnen de nadeelen, aan dit stelsel verbonden, dan dat invoering er van in de praktijk wenschelijk zoude voorkomen. Zeer zeker zal het Damocleszwaard, dat den afgevaaidigde boven het hoofd hangt, hem somtijds terughouden van handelingen, die hij tegenover zyne kiezers niet zoude kunnen verantwoorden. Doch al te zeer geeft

') Draf't of a constitution for Colorado, 1875.

Sluiten