Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan zijn, wanneer de kiezers der le partij allen gestemd hebben in de volgorde der candidatenlijst en de uitslag hunner stemming dus dezelfde is als boven werd vermeld, van de le partij 5 candidaten gekozen, A, B, C, D en E, tegen slechts één, K, van de 2® partij.

Van evenredige vertegenwoordiging der partijen is dus in dit geval geen sprake.

Had de le partij hare stembilletten in dier voege ingevuld, dat de ééne helft harer kiezers de volgorde der candidatenlijst gevolgd had, terwijl de andere helft op hare billetten de volgorde der candidaten juist had omgekeerd, dan zou de uitslag voor de 2® partij nog ongunstiger zijn. Dan toch zoude de uitslag van de stemming der 1® partij de volgende zijn geweest:

le partij.

resultaat

A 2000X6 = 12000 B 2000X5 = 10000 C 2000X^ = 8000 D 2000X3 = 6000 E 2000X2 = 4000 F 2000X1 = 2000

F 2000X6 = 12000 E 2000X5 = 10000 D 2000X4 = 8000 C 2000X3 = 6000 B 2000X2 = 4000 A 2000X1 = 2000

Daar nu door alle candidaten der le partij 14000 stemmen zijn behaald, een aantal, dat geen der candidaten van de 2e partij bereiken kan, zijn alle candidaten der 1® partij gekozen, terwijl de 2® partij geene vertegenwoordiging erlangt.

A12000+2000 =14000 B 10000+4000 =14000 C 8000 + 6000 =14000 D 6000 +8000 =14000 E 4000 + 10000=14000 F 2000+12000=14000

Het beginsel van de afnemende waarde der stemmen heeft nog eene andere toepassing gevonden. Daarbij geschiedt de berekening van het stemmenaantal van iederen candidaat aldus, dat voor den bovensten candidaat elk stembillet als ééne stem geldt, voor den tweeden als eene halve stem, voor den derde als het een-derde van eene stem enz.

De uitkomst, die op deze wijze verkregen wordt, kan gelijk zijn aan die, waartoe men komt bij de bovenom-

14

Sluiten