Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanvaarden, worden hunne namen door het hoofdbureau overgebracht op lijsten.

Elke opgave, door eene groep van het vereischt aantal kiezers gedaan, vormt eene afzonderlijke lijst, zoodat er ook lijsten kunnen voorkomen, die slechts één naam bevatten. Houdt de opgave meerdere namen, hetzü van candidaat-leden of candidaat-plaatsvervangers, hetzij van beide groepen in, dan worden die in geheel dezelfde volgorde op de lijst opgenomen.

Na verloop van een zekeren termijn, waarin verzet tegen deze lijsten openstaat, worden ze door het hoofdbureau definitief vastgesteld. Wanneer er maar ééne opgave is ingediend en dus maar ééne lijst is vastgesteld, en het aantal der daarop geplaatste candidaat-leden komt overeen met dat der te kiezen leden, dan worden de candidaat-leden, welke op de lijst voorkomen, door het hoofdbureau gekozen verklaard. De candidaat-plaatsvervangers worden dan tot eersten, tweeden, derden plaatsvervanger verklaard, naar gelang van de volgorde waarin zij op de lijst zijn geplaatst.

Komen er op eene lijst minder candidaat-leden voor dan er zetels te bezetten zijn, dan worden voor de plaatsen die na de verkiezing der candidaat-leden nog overschieten, de candidaat-plaatsvervangers in de volgorde der lijst gekozen. De overblijvende candidaat plaatsvervangers worden tot eersten, tweeden, derden plaatsvervanger verklaard, weder naar onderlinge rangorde.

Als het aantal der op verschillende lijsten voorkomende candidaat-leden en candfdaat-plaatsvervangers dat van de te bezetten zetels niet overschrijdt, worden alle candidaatleden en candidaat-plaatsvervangers door het hoofdbureau verkozen verklaard. Zijn er meer candidaat-leden en candidaat-plaatsvervangers, dan er te vervullen plaatsen zijn, dan behoort er stemming plaats te vinden.

Daartoe worden, in bij loting aangewezen volgorde, de verschillende lijsten aangebracht op het stembillet in dier voege, dat achteraan geplaatst worden de lijsten die niet meer dan den naam van één candidaat-lid, met of zonder

Sluiten