Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

candidaat-plaatsvervanger, bevatten; elke lijst komt op het stembillet voor, gelijk zij door het hoofdbureau is vastgesteld, zoodat dus de namen der candidaat-plaatsvervangers in eene afzonderlijke rubriek onder die der candidaat leden worden gesteld.

Verder is een stemvak boven elke lijst en achter iederen daarop voorkomenden naam aangebracht.

De beginselen, waarnaar de stemming geschiedt, zijn deze, dat de kiezer ééne stem uitbrengt, hoevele zetels er ook te bezetten zijn. Overeenkomstig het stelsel der dubbele gelijktijdige keuze komt deze stem ten goede aan de partij, waartoe de kiezer behoort, en aan den candidaat zijner keuze. Wat den te verkiezen persoon betreft, zoo kan de kiezer stemmen of op één candidaat van de lijst zijner partij, of, wanneer hij de volgorde der candidaten gelijk zij op de lijst voorkomen, goedkeurt, aan alle candidaten gezamenlijk. In het eerste geval geldt de stem alléén voor den aangewezen persoon en kan niet overgedragen worden; in het tweede geval komt zij ten goede aan den eersten op de lijst voorkomenden candidaat, terwijl zij, indien ze voor hem niet in rekening kan worden gebracht, aan den tweeden candidaat wordt toegewezen en zoo vervolgens in de volgorde der lijst.

Het systeem der plaatsvervangers brengt mede, dat de kiezer behalve ééne stem voor den te bezetten zetel in het vertegenwoordigend lichaam, bovendien ééne stem voor de plaatsvervanging uitbrengt. Ten aanzien van deze stem gelden de zooeven medegedeelde beginselen eveneens.

De wijze van stemming geschiedt aldus:

Als de kiezer de volgorde der candidaat-leden en candidaat-plaatsvervangers, gelijk zij op de lijst waaraan hij zijne stem geeft, voorkomt, goedkeurt, vult hij het boven de lijst geplaatste stemvak in. Keurt hij alleen de volgorde der candidaat-leden goed en wil hij aan een der candidaatplaatsvervangers afzonderlijk zijne stem geven, dan vult hij het stemvak in achter den naam van den candidaat-plaatsvervanger, aan wien hij de voorkeur geeft.

Sluiten