Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebracht, dan is slechts ééne daarvan geldig. De overige worden als „suffrages de liste" beschouwd, wanneer de bovenbedoelde fonnule op het stembriefje is aangebracht, anders zijn zij nietig.

Voor het vaststellen van den uitslag der verkiezing, wordt in de eerste plaats opgemaakt het aantal stemmen, dat iedere lijst verworven heeft. Dit aantal wordt verkregen door optelling van de lijststemmen „suffrages de liste", en van de stemmen, die met name op de verschillende candidaten, welke op de lijst voorkomen, zijn uitgebracht.

Daarbij valt er op te letten:

Vooreerst, dat geene candidaten in aanmerking komen — en dus hunne stemmen niet ten behoeve der lijst, waartoe zij behooren, in rekening kunnen worden gebracht — die niet een aantal stemmen op zich vereenigd hebben, gelijkstaande met minstens 15 °/u der geldige stembriefjes. Het stemmenminimum, dat alzoo door iederen candidaat bereikt moet worden, heet het „quorum de suffrage". Lijsten, waarop geen enkele candidaat voorkomt die het quorum heeft bereikt, komen niet voor een zetel in aanmerking.

Verder valt bij de berekening van het aantal der aan iedere lijst toekomende stemmen te letten op de candidaten die op meer dan ééne lijst voorkomen en vóór de verkiezing eene keuze tusschen de verschillende lijsten niet hebben gedaan. De stemmen nu, op eenen gemeenschappelijken candidaat uitgebracht, worden toegekend aan diegene der lijsten waarop zijn naam vermeld is, welke het hoogste aantal stemmen heeft bereikt, niet medegerekend de stemmen die op den betrokken gemeenschappelijken candidaat zijn uitgebracht.

Nadat het aantal stemmen van iedere lijst is vastgesteld, wordt door middel van deeling van het stemmencijfer van elke lijst door het kiesquotient — berekend naar de gewone methode — het getal der zetels bepaald, waarop elke lijst recht heeft.

Sluiten