Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. Het stelsel Pappenheim. ')

Bij dit stelsel vormt het gansche land één kiesdistrict; wel kent het eene districtelijke indeeling, maar deze werkt slechts administratief en dient alleen ter vergemakkelijking van het stemmen en van de stemmenopname. In elk district is een hoofdbureau. Boven de hoofdbureaux staat het centraalbureau.

Partijen en groepen van kiezers zenden vóór de verkiezing bij het centraalbureau eene opgave hunner candidaten in. Deze hebben te verklaren, welke partij zij zijn toegedaan. Bij gebreke van zoodanige verklaring worden zij geacht tot geene partij te behooren.

De kiezer ontvangt bij zijn stembillet eene lijst van de opgegeven candidaten der verschillende partijen. Hij schrijft op zijn billet den naam van eenen candidaat.

De hoofdbureaux in de verschillende districten sorteeren de uitgebrachte stemmen en zenden ze naar het centraalbureau, dat op de gewone wijze het kiesquotient vaststelt en in de eerste plaats verkozen verklaart alle candidaten die een aantal stemmen hebben verworven, gelijk aan of grooter dan het kiesquotient.

Wel altijd zullen er na deze bewerking nog te bezetten zetels overblijven. De vervulling daarvan gaat aldus in haar werk:

Voorzoo veel de gekozen candidaten tot eene partij behooren, worden de stemmen welke zij boven het kiesquotient verkregen hebben, op de nog niet gekozen candidaten van dezelfde partij overgedragen en wel in de eerste plaats op dengene hunner, wiens stemmencijfer het dichtst tot het kiesquotient nadert en zoo vervolgens. Iedere candidaat die op deze wijze het kiesquotient behaalt, is gekozen. Zijn aldus de door de gekozen partij-candidaten boven het kiesquotient behaalde stemmen overgedragen;

l) Ein Vorschlag zurLösingder Verhaitniss-und Minorit&tenversanimlung. Zeitschrift ftir die gesammte Staatswissenschaft, 1886, blz. 288 vgl.

Sluiten