Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het geheele land bestaat uit éen kiesdistrict. In de hoofdstad is een centraalbureau, overigens zijn er stembureaus die slechts administratief belang hebben en alleen ter vergemakkelijking der stemming dienen. Men stelt zich voor, dat die stembureaux over het gansche land verspreid zijn, telkens één of meer binnen de kieskringen, waarin het kiezerscorps zich, geheel naar eigen goedvinden, heeft gesplitst.

Deze kieskringen, die kunnen bestaan uit eene gemeente, een complex van gemeenten enz., worden vastgesteld bij meerderheid van stemmen der belanghebbenden en moeten van Regeeringswege worden erkend.

De candidaten geven zich zeiven aan bij het centraalbureau, met vermelding, voor welken kieskring of kieskringen zij zich candidaat stellen, onder opgave tevens, welk publiek ambt door hen bekleed wordt en onder storting eener bepaalde geldsom. Het centraalbureau maakt eene officieele candidatenlijst op, waarop alle candidaten, die zich hebben opgegeven, worden geplaatst in zoodanige volgorde, dat eerst genoemd worden degenen, die reeds lid der vertegenwoordigende vergadering zijn geweest, naar den duur hunner zitting, daarna de nieuwe candidaten, gerangschikt naar leeftijd. Tevens wordt ten aanzien van eiken candidaat vermeld, voor welken kieskring of kieskringen hg de candidatuur aanvaard heeft.

De hierbedoelde lijst wordt openbaar gemaakt en algemeen verkrijgbaar gesteid.

De stemming berust op deze beginselen: vooreerst, dat het stembriefje van eiken kiezer slechts de waarde heeft van ééne stem, en verder, dat de kiezer de bevoegdheid heeft, zijne stem, voor zooveel die den candidaat zijner keuze niet van dienst kan zijn, over te dragen op eenen anderen, door hem, den kiezer, zeiven aan te wijzen candidaat of candidaten. In tegenstelling met het stelsel Baily geschiedt hier de stemmenoverdracht dus door de kiezers, niet door de gekozenen.

Sluiten