Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze beginselen nu vinden op de volgende wijze toepassing: De kiezer schrijft op het stembillet den naam van den candidaat, aan wien hij zijne stem toekent, zonder daarbij aan de candidaten van zijn kieskring gebonden te zijn. Wil hij van zijne bevoegdheid tot stemmenoverdracht gebruik maken voor 't geval dat zijn candidaat wegens te klein aantal stemmen niet gekozen wordt, of méér stemmen behaalt dan voor de verkiezing noodig zijn, dan kan hij den naam van den candidaat of die der candidaten, aan wie hij zijne stem wil overdragen, in orde van voorkeur onder dien van den eersten schrijven.

Bovenaan het billet staat gedrukt de aanwijzing van den kieskring waarbinnen het is uitgebracht, terwijl de rangorde van indiening, naar gelang van het tijdstip daarvan aan de achterzijde wordt aangeteekend. Overigens is het ingericht als volgt:

1 5

2 6

3 r 7

4 jonz.l

De stembureaux geven dadelijk na den afloop der verkiezing aan het centraalbureau bericht van het aantal der aan het bureau uitgebrachte stemmen. Het centraalbureau telt alle stemmen te zamen en stelt dan op de gewone wijze het kiesquotient vast en doet daarvan mededeeling aan de stembureaux. Geene candidaten worden verkozen, dan die voorkomen op de officieele candidatenlyst en tevens een stemmenaantal hebben weten te behalen, gelijk aan of grooter dan het kiesquotient. Dat in eene latere phase der stemmenafwikkeling, de betrekkelijke meerderheid voor verkiezing beslissend kan zijn, zal nader blijken.

De stembureaux sorteeren de stembriefjes naar mate van het aantal der daarop voorkomende candidaten. Daarna

Sluiten