Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het stelsel Hare heeft toepassing gevonden bij de verkiezingen der Kaden van Toezicht van enkele groote Amerikaansche vereenigingen en corporaties: zoo namen Harvard College in Massachusetts en The San Francisco Mechanics Institute het stelsel aan.

Door de bemoeiingen van den Deenschen Minister Andrae werd in 1855 in de Deensche Wetgeving voor de getrapte verkiezingen van het Landsting (de le Kamer) een stelsel van evenredige vertegenwoordiging ingevoerd, dat, hoezeer geheel onafhankelijk van de eenige jaren later gepubliceerde methode van Hare bearbeid, op geheel dezelfde grondslagen berust. Ook het Deensche stelsel') gaat uit van de gedachte van overdracht van stemmen door de kiezers; ook hier vullen zij hunne billetten, in verband met dit beginsel, in dier voege in, dat bovenaan wordt geplaatst de candidaat hunner keuze; daarna, in volgorde van voorkeur, de candidaten aan wie zij, in geval hunne stem niet aan den candidaat hunner keuze van dienst kan zijn, hunne stem overdragen. In aansluiting hiermede worden in het stelsel Andrae de stemmen, door de gekozen candidaten boven het kiesquotient behaald, toegekend aan de candidaten, die op het stembillet op hen volgen, enz.

Verschil met het stelsel Hare bestaat in zooverre, dat, wanneer na overdracht de door de gekozen candidaten boven het kiesquotient behaalde stemmen, nog zetels te bezetten overig zijn, gekozen worden verklaard de candidaten, die in deze phase der verkiezing op het grootst aantal stembriefjes bovenaan staan, mits zij op zich vereenigd hebben een stemmenaantal, grooter dan de helft van het kiesquotient. Bij gelijk aantal stemmen beslist het lot. Wanneer echter

') Vgl. hieromtrent het Verslag, door den toenmaligen Minister-Resident te Stockholm, tevens geaccrediteerd b\j het hof van Denemarken, in 1881 voor de Regeering opgemaakt omtrent het kiesstelsel voor het Landsting in Denemarken, afgedrukt in het Driemaandelüksch Tijdschrift van de Evenredige Vertegenwoordiging, Jaargang I, Aflevering 2, blz. 43 vlg.

Sluiten