Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook op deze wijze alle te bezetten zetels niet zijn ingenomen, vervalt het vereischte, dat men om gekozen te zijn, een stemmenaantal, grooter dan de helft van het kiesquotient, behaald moet hebben; alsdan beslist de eenvoudige meerderheid, bij gelijkheid van stemmen het lot.

In tegenstelling met het stelsel Hare geschiedt de verkiezing niet over het gansche, onverdeelde kiesgebied, maar is het land ingedeeld in districten, waaronder sommige zelfs enkelvoudige. In een enkelvoudig kiesdistrict moet de candidaat om gekozen te zijn, meer dan de helft deistemmen op zich vereenigen. Is er bij de eerste stemming niet eene zoodanige meerderheid verkregen, dan vindt eene tweede stemming plaats; wordt ook daarbij de absolute meerderheid niet verkregen, dan wordt eene derde stemming gehouden tusschen de beide candidaten, die bij de tweede stemming de meeste stemmen verkregen. Bij gelijkheid van stemmen beslist het lot.

Het stelsel Droop. ')

Overigens volkomen gelijk aan het stelsel Hare, is de strekking van het stelsel Droop, om volgens eene, van alle stelsels der evenredige vertegenwoordiging afwijkende methode, het kiesquotient vast te stellen. Het door hem bedoelde kiesquotient is aanzienlijk kleiner, dan dat hetwelk volgens de gewone berekening verkregen wordt. Het kan niet grooter zijn dan het quotiënt, dat men bekomt, wanneer men het totaal van de stemmen, dat door de candidaten met de grootste stemmencijfers, tot een aantal, gelijk aan dat der te bezetten zetels, verkregen wordt, deelt door het aantal der te bezetten zetels. Laatstbedoeld quotiënt, dat in het systeem Droop eerst wordt berekend, wordt het eerste proefquotient geheeten. De stemmen, welke door eenigen candidaat boven dit eerste proefquotient behaald

) "N gl. het aangehaalde werk van Hare, Appendix E, pag. 905.

Sluiten