Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI.

WENSCHELIJKSTE REGELING VOOR NEDERLAND.

Nu wij hebben vast te stellen, welke toepassing deievenredige vertegenwoordiging voor Nederland de wenschelijkste zijn zoude, valt in de eerste plaats eene keuze te doen tusschen de stelsels der partijvertegenwoordiging en die der persoonlijke vertegenwoordiging. Wij aarzelen niet, waar het de practische invoering van de beginselen deievenredige vertegenwoordiging geldt, aan de eerstbedoelde groep van stelsels de voorkeur te geven. De theorie, die aan de persoonlijke stelsels ten grondslag ligt - dat aan iederen individueelen kiezer volledige vrijheid worde gelaten, om afhankelijk van alle partijverband of aaneensluiting met anderen zijne stem uit te brengen — houdt al te weinig rekening met de werkelijkheid, dan dat zij in de eerste plaats voor verwezenlijking in aanmerking zoude kunnen komen. Eene politieke verkiezing zonder aaneengesloten groepen van kiezers en van partijen is hier te lande ondenkbaar. Het kiezerscorps is inderdaad, naar gelang van politieke, godsdienstige of andere overtuigingen, verdeeld in verschillende grootere of kleinere fractiën en groepen van gelijkgezinden ; geene verkiezing vindt plaats, of dit treedt helder aan het licht; de stemmen dergenen die aan geene groepformatie deelnamen of die zich ten aanzien van het uitbrengen hunner stem niet met anderen verstonden, waren, ook vóór de invoering van het stelsel der candidaatstelling,

Sluiten