Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitslag der verkiezing van zóó grooten invloed zijn, dat aan het stembureau, met de afwikkeling belast, ten deze de vrije hand niet kan gelaten worden: öf het lot, óf de toevallige volgorde van de indiening der stembriefjes moeten hier beslissen. Men vergelijke op dit punt het voorbeeld, gegeven in het Aanhangsel op blz. 299.

Overigens zal de persoonlijke vertegenwoordiging eerst dan aan de bedoeling kunnen beantwoorden en tot bevredigende resultaten leiden, wanneer de kiezers op hunne stembriefjes onder den naam van hunnen uitverkoren candidaat, die van meerdere andere candidaten plaatsen, om te voorkomen, dat hunne stemmen bij gebreke van een genoegzaam aantal candidaten op wie ze zouden kunnen worden overgedragen, verloren gaan. Zoo zoude bij eene periodieke verkiezing voor de Tweede Kamer, waarbij de stemming over honderd te vervullen zetels loopt, het aantal der op ieder stembriefje te schrijven namen betrekkelijk groot moeten zijn. Dat dit voor velen groot bezwaar zoude opleveren en dat dan ook, bij gemis van een genoegzaam aantal candidaten, menig stembillet geen effect zoude kunnen sorteeren, staat met reden te vreezen.

Wel is waar staat hier tegenover, dat bij de partijvertegenwoordiging meerdere stemmen verloren moeten gaan, doordien overschotten van stemmen, welke resten bij de deelingen, noodig om het aantal zetels van iedere candidatenlijst vast te stellen, niet in aanmerking kunnen worden genomen, zoodat, met betrekking tot de stemmen die geen effect kunnen hebben, ook de partijvertegenwoordiging geenszins volmaakt is. Maar overigens verdient o. i. deze vertegenwoordiging verre de voorkeur boven de persoonlijke en het is dan ook opmerkelijk, dat in bijkans alle Staten, waar de beginselen der evenredige vertegenwoordiging zijn ingevoerd — België, Neuchatel,Genève, Tessino — het de partijvertegenwoordiging is, die in de wetgeving is neergelegd.

Het bovenstaande in aanmerking genomen, zal hieronder

17

Sluiten