Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tienden dag, voorafgaande aan dien, waarop de stemming bepaald is, aan den Minister zal hebben te berichten, voor de lijst of lijsten van welk district hij als candidaat-lid of als candidaat-plaatsvervanger in aanmerking wenscht te komen.

Is vóór gemelden tienden dag zoodanig bericht niet dooiden Minister ontvangen, dan wordt door dezen bij loting bepaald, voor welk district de belanghebbende als candidaatlid of als candidaat-plaatsvervanger zal blijven gehandhaafd.

Van het door den belanghebbende ingezonden bericht of van den uitslag der loting wordt door den Minister onverwijld mededeeling gedaan aan de voorzitters der betrokken hoofdstembureaux. Op alle lysten, waarop de voordracht van den belanghebbende als candidaat-lid of als candidaatplaatsvervanger niet gehandhaafd blijft, wordt zijn naam door de betrokken hoofdstembureaux doorgeschrapt.

Art. 15.

Op den tienden dag vóór dien, waarop de stemming is bepaald, wordt door het hoofdstembureau definitief vastgesteld, welke lijsten geldig, welke ongeldig zijn. De geldige lijsten worden door het hoofdstembureau genummerd in volgorde, bij loting uit te maken, en zoo spoedig mogelijk door aanplakking en aankondiging in de Nederlandsche Staatscourant ter algemeene bekendheid gebracht.

Art. 16.

Eene stemming vindt niet plaats:

1°. Wanneer bij den voorzitter van het hoofdstembureau slechts ééne geldige lyst is ingediend en het getal der daarop voorgedragen candidaat-leden gelijk is aan dat der te kiezen leden. Alsdan worden ten dage, in het vorige artikel vermeld, de voorgedragen candidaat-leden zonder verdere formaliteiten door het hoofdstembureau tot leden verkozen verklaard, en de candidaat-plaatsvervangers tot eersten, tweeden, derden plaatsvervanger verkozen verklaard en zoo

Sluiten