Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervolgens naar de volgorde, waarin zy op de lijst zijn voorgedragen.

2°. Wanneer bij den voorzitter van het hoofdstembureau slechts ééne geldige lijst is ingediend en het gezamenlijk getal der daarop voorgedragen candidaat-leden en candidaat-plaatsvervangers niet kleiner is dan dat deite kiezen leden. Alsdan worden ten dage, in het vorige artikel vermeld, de voorgedragen candidaat-leden zonder verdere formaliteiten door het hoofd-stembureau tot leden verkozen verklaard en de nog overblijvende zetels toegewezen aan de candidaat-plaatsvei vangeis, die het eerst zijn voorgedragen, terwijl, zoo er nog candidaat-plaatsvervangers op de lijst overblijven, dezen tot eersten, tweeden, derden plaatsvervanger verkozen verklaard worden en zoo vervolgens, naaide volgorde, waarin zij op de lijst zijn voorgedragen.

3°. Wanneer bij den voorzitter van het hoofdstembureau meerdere geldige lijsten zijn ingediend en het totaal aantal der candidaat-leden, of dat der candidaat-leden en candidaat-plaatsvervangers gezamenlijk, is gelijk aan het getal der te kiezen leden. In het eerste geval worden alsdan ten dage, in het vorige artikel vermeld, alle voorgedragen candidaat-leden, in het tweede geval alle voorgedragen candidaat-leden en candidaat-plaatsvervangers, zonder verdere formaliteiten door het hoofdstembureau tot leden verkozen verklaard.

Art. 17.

Wanneer bij den voorzitter van het hoofdstembureau eene of meerdere geldige lijsten zijn ingediend en het gezamenlijk getal der daarop voorgedragen candidaat-leden en candidaatplaatsvervangers is kleiner dan dat der te kiezen leden, worden ten dage, in artikel 16 vermeld, alle de vooigedragen candidaat-leden en candidaat-plaatsvervangers zonder verdere formaliteiten door het hoofdstembureau tot leden verkozen verklaard.

Sluiten