Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vangers met de grootste stemmencijfers. Bij gelijkheid van stemmencijfer beslist de rangorde, naar welke de candidaatplaatsvervangers op de lijst zijn voorgedragen.

Art. 31.

Op elke lijst, waarvan een of meer candidaten zijn verkozen verklaard, worden de candidaat-plaatsvervangers met de grootste stemmencijfers, of bij gelijkheid van stemmen in de rangorde, naar welke zij op de lijst zijn voorgedragen, tot eersten, tweeden, derden plaatsvervanger verkozen verklaard, en zoo vervolgens, zonder dat het aantal der plaatvervangers dat van de gekozen leden der lijst kan overschrijden.

Geene verklaring tot plaatsvervanger geschiedt ten opzichte van hen, die èn als candidaat-leden èn als candidaat-plaatsvervangers voorgedragen zijnde, in eerstbedoelde hoedanigheid reeds tot lid verkozen zijn verklaard, noch ten opzichte der candidaat-plaatsvervangers, die krachtens artikel 30 tot lid verkozen verklaard zijn.

Art. 32.

Het stemmeneijfer van eiken candidaat-plaatsvervanger wordt verkregen door optelling van de op hem uitgebrachte bijzondere stemmen en van de algemeene op alle candidaatplaatsvervangers gezamenlijk uitgebrachte stemmen, welke hem mochten worden toegekend. De algemeene, op alle candidaat-plaatsvervangers gezamenlijk uitgebrachte stemmen worden toegekend aan den eersten candidaat-plaatsvervanger der lijst, tot een getal, hetwelk, vermeerderd met het aantal der op hem uitgebrachte bijzondere stemmen, hem een stemmenaantal doet verwerven, gelijk aan het kiesquotient. Kan hij het kiesquotient niet bereiken, dan worden hem alle algemeene op alle candidaat plaatsvervangers gezamenlijk uitgebrachte stemmen toegekend. Mochten er zoodanige stemmen overblijven, dan worden deze op dezelfde wijze toegekend aan den tweeden candidaatplaatsvervanger der lijst en zoo vervolgens naar de rangorde

18

Sluiten