Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van voordracht, totdat alle de bedoelde algemeene stemmen zijn toegekend.

Art. 33.

Wanneer dezelfde persoon als candidaat van meer dan ééne lyst is verkozen verklaard, heeft hij onverwijld aan den voorzitter van het hoofdstembureau mededeeling te doen, voor welke lijst hij de verkiezing wenscht te aanvaarden.

Op elke lijst, voor welke hij de verkiezing niet wenscht te aanvaarden, wordt alsdan verkozen verklaard degene der niet-gekozen candidaat-leden, welke na hem de meeste stemmen heeft verworven, met toepassing overigens van de voorgaande artikelen.

Art. 34.

Bij tusschentijdsche openvalling van eenen zetel wordt deze ingenomen door den eersten plaatsvervanger der lijst, tot welke het uitgevallen lid behoorde; bij zijne ontstentenis door den tweeden plaatsvervanger, en zoo vervolgens, behoudens het geval, omschreven in artikel 36.

Wanneer op de lijst, tot welke het uitgevallen lid behoorde, geene plaatsvervangers zijn aangewezen, of de opengevallen zetel door geen van hen kan worden ingenomen vindt eene nieuwe verkiezing plaats.

Art. 35.

Op de in het tweede lid van het vorige artikel bedoelde verkiezing zijn alle de voorgaande artikelen toepasselijk.

Is echter bij die verkiezing slechts één lid in een kiesdistrict te verkiezen, dan wordt door het hoofdstembureau tot lid verkozen verklaard de candidaat der lijst, welke de meeste stemmen verwierf.

Is op die lyst een candidaat-plaatsvervanger voorgedragen, dan wordt deze door het hoofdstembureau tot plaatsvervanger verkozen verklaard.

Sluiten