Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit stelsel komt ons te gestreng voor en is dan ook niet door ons gevolgd. Wij zouden wenschen te onderscheiden tusschen het geval, dat de verschillende candidaatstellingen in éénzelfde district en in meerdere districten hebben plaats gevonden.

In het eerste geval levert de samenloop der verschillende candidaturen geen bezwaar op. Alsdan kan de belanghebbende desverlangd, door gebruik te maken van de bevoegdheid, bij art. 12 toegekend, zijne verschillende candidaturen tot ééne reduceeren. Doet hij dit niet, dan blijft hij als candidaat op de verschillende lijsten gehandhaafd, en wordt bij het dépouillement gehandeld overeenkomstig art. 33.

In het geval van meerdere candidaatstellingen van denzelfden persoon in meerdere districten behooren die candidaturen vóór de stemming tot ééne te worden teruggebracht, zulks om herstemmingen te voorkomen. Alsdan moet de belanghebbende, die daartoe niet reeds vrijwillig zijne maatregelen nam, vóór de stemming eene keuze doen uit de lijsten, waarop hij candidaat is gesteld, bij gebreke waarvan het lot beslist.

Art. 16, 3°. Het voorschrift onderscheidt twee gevallen: a. dat het gezamenlijk aantal der candidaat-leden, b. dat het gezamenlijk aantal der candidaat-leden en candidaatplaatsvervangers, op de verschillende lijsten voorgedragen, gelijk is aan dat der te kiezen leden.

Wat het eerste geval betreft, zoo behoeft daarbij o.i. eene stemming niet plaats te vinden, ook al zoude het totaal aantal dei gestelde candidaat-leden en candidaat-plaatsvervangers grooter zijn dan dat der te kiezen leden. Er schijnt toch geene aanleiding voor eene stemming aanwezig, wanneer de te bezetten zetels alle kunnen worden ingenomen door de candidaten, die voor het lidmaatschap door de verschillende groepen onder de kiezers worden aangewezen en aan geen dei voor het lidmaatschap voorgedragen personen eene plaats in het vertegenwoordigend lichaam wordt onthouden.

Sluiten