Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C, ingediend, dan behooren de drie zetels, die aan lyst A toekwamen, maar niet door haar kunnen worden bezet, onder de lijsten B en C te worden verdeeld. Deze verdeeling nu geschiedt aldus, dat eerst door deeling van het gezamenlijk aantal van de stemmencijfers dier twee lijsten door het aantal nog onbezette zetels het kiesquotient wordt vastgesteld. Hebben de lijsten B en C resp. 5000 en 2000 stemmen verworven, dan is het kiesquotient 2333 en vallen dus aan de eerste lijst 2, aan de tweede één zetel toe. Het aantal der reeds door elke lijst verworven zetels wordt dus met twee, resp. één, vermeerderd.

Artt. 28-32. In deze artikelen, in verband met artikel 25, vinden wij het stelsel der dubbele gelijktijdige stemming practisch toegepast. Zagen wij in dat artikel, hoe iedere stem, aan alle de candidaat-leden eener lijst, of aan één candidaat-lid afzonderlijk gegeven, als stem voor de partij die de lijst indiende, in rekening komt en medewerkt om het aantal zetels der partij te bepalen, in de artikelen 28-32 wordt ontwikkeld, hoe ten aanzien van lijsten welke recht op één of meer zetels hebben, iedere stem, hetzij aan één candidaat-lid of aan één candidaat-plaatsvervanger afzonderlijk, hetzij aan alle candidaat-leden of aan alle candidaat-plaatsvervangers gezamenlijk gegeven, ten slotte aan één candidaat-lid en éénen candidaat-plaatsvervanger ten goede komt. De wijze, waarop de toekenning der stemmen aan de verschillende candidaten plaats vindt, schijnt duidelijk. Is b.v. het kiesquotient 1000 en het aantal lijststemmen van eene lijst, die recht heeft op 3 zetels en waarop 4 candidaat leden zijn voorgedragen, is 800, terwijl door het eerste candidaat-lid 750 bijzondere stemmen, door het tweede 600, door het derde 900 en door het vierde 100 bijzondere stemmen zijn verworven, dan wordt het eerste candidaat-lid verkozen verklaard met 750 bijzondere stemmen + 250 lijststemmen = 1000 stemmen; het tweede candidaat-lid met 600 bijzondere stemmen 400 lijst-

Sluiten