Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de bezetting der nog niet ingenomen zetels de betrekkelijke stemmenmeerderheid beslissend.

Art. 21.

Het centraalbureau maakt op de wijze, als in het tweede lid van artikel 5 is voorgeschreven, de namen der verkozen verklaarde candidaten openbaar, met vermelding van het aantal der stemmen, dat op elk hunner in iederen der verschillende kieskringen is uitgebracht.

Art. 22.

Alle stembriefjes worden door het centraalbureau bewaard tot eene volgende periodieke verkiezing, en wel gegroepeerd naar de candidaten, aan welke zij zijn toegekend.

Bij tusschentijdsche openvalling van eenen zetel schrapt het centraalbureau op de stembriefjes, welke waren toegekend aan het uitgevallen lid, diens naam door, en kent die briefjes toe aan de volgende daarop voorgedragen candidaten met ongeschrapte namen. De candidaat, aan wien de meeste der hierbedoelde stembriefjes zijn toegekend, wordt door het centraalbureau in de plaats van het uitgevallen lid verkozen verklaard.

Sluiten