Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

danken aan de kiezers in verschillende deelen des lands, dan hebben al die kiezers een zeker recht op vertegenwoordiging door dien afgevaardigde. Neemt hij nu zitting voor éénen kieskring, dan zouden, voor zooveel de vertegenwoordiging der locale belangen betreft, de kiezers uit de andere kieskringen, die op hem stemden, hunne stem verloren zien gaan.

Doch ook overigens stuit de aanwijzing van eenen bepaalden kieskring voor iederen gekozene op onoverkomelijke bezwaren. Stellen wij b.v. dat het kiesquotient 1400, door drie candidaten, A, B en C is behaald. In kieskring I behaalde A 350, B 100 en O 250 stemmen; in kieskring II verkreeg A 900 en B 400stemmen in kieskring III erlangde A 150, B 900 en C 1150 stemmen. Hoe zoude nu de vertegenwoordiging der drie kieskringen door de gekozenen moeten plaats vinden ? Nam men aan, dat iedere kieskring den candidaat, die daarbinnen de meeste stemmen behaalde, afzenden zoude, dan behoorde candidaat A door de kieskringen I en II afgevaardigd te worden, candidaat C in kieskring III, terwijl candidaat B niet als vertegenwoordiger in aanmerking zoude komen; nam men aan, dat iedere candidaat zoude worden afgevaardigd door den kieskring, die hem de meeste der door hem verworven stemmen schonk, dan zoude district II door A en district III door B en C worden vertegenwoordigd, terwjjl district I zonder vertegenwoordiging zoude bljjven.

Zoo kan dus onder de persoonlijke vertegenwoordiging te voren niet een bepaald aantal afgevaardigden voor ieder kiesdistrict worden aangegeven, evenmin kan aan iederen gekozene een bepaalde kieskring, waarvoor hij zitting zal nemen, aangewezen worden.

De vertegenwoordiging der locale belangen in de Tweede Kamer zal dus op andere grondslagen moeten worden gevestigd. Deschetsregeling voorziet in deze materie aldus, dat het richtsnoer voor de vertegenwoordiging der locale belangen door de verschillende afgevaardigden, zal zijn gelegen in het aantal der stemmen, dat zij in iederen kieskring hebben verworven. De daarop betrekking hebbende cijfers worden krachtens artikel 22 door het centraal bureau openbaar gemaakt. Zoodoende zal iedere gekozene weten, aan welke kiezers hij zijne verkiezing te danken heeft, en in verband daarmede, zich ten opzichte der locale vertegenwoordiging kunnen gedragen; omgekeerd zullen de kiezers in de verschillende kieskringen kunnen nagaan, hoe groot hun aandeel in de verkiezing van den candidaat hunner keuze was, en welke eischen zjj, in verband daarmede, met betrekking tot de locale vertegenwoordiging, aan den gekozene kunnen stellen.

Sluiten